תקנון הגרלת משכנתא

תקנון הגרלה

 1. הגדרות
 • "עורכת ההגרלה" – S. צמיחה פיננסית (להלן: "החברה")
 • "ההגרלה" או ה"מבצע" – הגרלה, הנערכת על ידי עורכת ההגרלה, בהתאם להוראות תקנון זה ובהתאם להודעה בדבר מתן היתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין – 1711 (להלן: "ההיתר הכללי") ואשר תקנון זה הוא תקנונה.
 • "המפקח" – עו"ד שרי וייס, מרח' תוצרת הארץ 3, בנייני ב.ס.ר בניין T, פתח תקווה.
 • "הפרסים" –ייעוץ משכנתא עבור נכס אחד בלבד בשווי 10,000 ₪ כולל מע"מ, בכפוף לאמור בתקנון הגרלה זה. הפרס ניתן למימוש עד חצי שנה מיום קיום ההגרלה. הפרס יינתן לזוכה בהגרלה בלבד, ולא ניתן להעביר את הזכאות לאדם אחר.
 1. המשתתפים
 • "משתתף" – משתתף אשר יעקוב אחר דף האינסטגרם, ילחץ על "לייק" על פוסט ההגרלה וישתף את פוסט הגרלה ב"סטורי" שלו באינסטגרם, בתקופת המבצע, וימלא את פרטיו ע"ג טופס הפרטים האישיים בהתאם לתנאי התקנון.
 • לא ישתתפו בהגרלה עורכת ההגרלה, המפקחת, מנהליהם, שותפיהם, עובדיהם ובני משפחותיהם. "בני משפחה" לעניין סעיף זה – בני זוג, הורים, אחים ואחיות, וילדים/ות.
 • ההשתתפות בהגרלה אסורה מתחת לגיל 18.
 1. תקופת המבצע
  • המבצע מתפרס על פני 20 ימים : , 26.03.2024- 06.03.2024 . מסתיים ביום 26.03.2024 בשעה 12:00.
  • עורכת ההגרלה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להאריך ו/או לקצר את יום המבצע ו/או לבטלו בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי, בתיאום עם רכזת ההגרלות במשרד האוצר, ולא תשמע כל טענה לעניין זה.
 1. השתתפות במבצע
  • כל משתתף בתקופת ההגרלה, שכאמור יעקוב אחר דף האינסטגרם של עורכת ההגרלה, ילחץ על "לייק" על פוסט ההגרלה שיפורסם בעמוד העסקי של עורכת ההגרלה, ישתף את פוסט הגרלה ב"סטורי" שלו באינסטגרם, יתייג חבר או חברה בתגובות, ימלא את טופס ההגרלה,  בכפוף להוראות התקנון.
  • ניתן להשתתף בהגרלה פעם אחת בלבד, בכפוף להוראות תקנון זה.
  • חשוב לציין שרק משתתף אשר לו חיווי אשראי תקין, בעל הכנסות מדווחות כדין, ללא ערבים יוכל להשתתף בהגרלה. מי שאינו עומד בתנאי זה לא יוכל להשתתף או לזכות בהגרלה.
  • כל משתתף ימלא טופס הנושא את פרטיו האישיים לרבות, שם מלא, גיל, כתובת מגורים, חשבון דוא"ל, ואישור קבלת דיוור וחומרים פרסומים מעת לעת (להלן: "טופס פרטים אישיים"), הטופס יישלח באופן אוטומטי לעורכת ההגרלה.
  • מובהר כי משתתף בתקופת ההגרלה, אינו זכאי לזכייה ביותר מפרס אחד ואינו יכול להעביר את זכאותו לאדם אחר, וככל שלא עמד בתנאי ההגרלה, המפורטים בתקנון הגרלה זה, תבוטל הזכיה ותיערך הגרלה חוזרת.
 1. שיטת ההגרלה
  • עורכת ההגרלה תערוך הגרלה אחת, אשר תערך ביום העוקב לגבי יום המבצע שחלף, קרי ביום 12.3.2024. נציג מטעם עורכת ההגרלה יגריל מתוך סך כל המשתתפים את הפרס באופן שהעלאת הגורל תתבצע באופן אקראי. לאחר הגרלת הפרס, ובדיקת תקינות ההשתתפות ועמידה בתנאי ההגרלה ייזרקו הטפסים אשר השתתפו באותה ההגרלה כאמור.
  • לאחר הגרלת המשתתף הזוכה תפעל עורכת ההגרלה לאיתור הזוכה בהתאם לנתונים המצויים בידה לשם מתן הודעה בדבר זכייתו בהגרלה, וכן תפרסם את שם הזוכה בעמוד האינסטגרם והפייסבוק שלה.
  • לאחר איתור הזוכה תימסר לו הודעה מפורטת בדבר דרך מימוש הזכייה בהתאם לשיקול דעת עורכת ההגרלה.
  • בלי לגרוע מהוראות הסעיפים לעיל, תהא המפקחת רשאית להכריע על פי שיקול דעתה הבלעדי בדבר הזכות לפרס, בכל מקרה בו עולה החשד כי נפל פגם וכן מכל סיבה אחרת הקשורה לתרמית או סיבה רלוונטית אחרת.
 1. המפקחת
  • המפקחת תהא אחראית לטיפול בפניות המשתתפים, להכריע בכל מקרה של אי הבנה, ספק או קושי, לרבות בפרשנות התקנון וכן להכריע בכל מחלוקת בין עורכת ההגרלה לבין זוכה, מועמד לזכייה או טוען לזכייה.
  • החלטת המפקחת בכל הקשור להגרלה הינה סופית ומחייבת לכל דבר ועניין, והמשתתף מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה בקשר עם הכרעת המפקחת.
 1. כללי
  • בהשתתפותו במבצע מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי קרא את התקנון וכי הוא מקבל עליו את הוראותיו, וגם אם לא קרא את התקנון, מסכים המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.
  • למשתתפים ,לרבות לזוכה, לא תהא כל טענה או זכות כלשהי בקשר לשינוי תנאי המבצע ו/או לפעולות בהן תנקוט עורכת ההגרלה עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, שיגרמו בגינם.
  • עורכת ההגרלה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לדחות או להקדים כל תאריך ו/או מועד שנקבעו למשתתף לצורך הוכחת זכותו לפרס ו/או מימוש הפרס ו/או כל מועד אחר העולה בקשר עם זכות המשתתף לפרס כלשהו ולמימושו.
  • המשתתף ו/או הרוצה להשתתף מסכים, מצהיר ומתחייב בזאת כי פוטר את עורכת ההגרלה והמפקחת מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין למבצע ו/או לפרס ו/או למימושו.
  • המשתתף ו/או הרוצה להשתתף מסכים ומתחייב, כי כל תקלה, איחור וכד', שמקורם בין היתר במלחמה, שביתה, שיבושים במערכות התקשורת הטלפוניות והממוחשבות או כוח עליון, לא יחשבו כלל להפרה של תקנון זה, ולא יזכו אותו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.
  • כל משתתף ו/או הרוצה להשתתף מצהיר, מסכים ומאשר כי דבר השתתפות וקבלת הפרס וכן דבר זכייתו בהגרלה עשוי להיות מסוקר ו/או מפורסם ו/או מצולם באמצעי התקשורת השונים, לרבות בטלוויזיה, בעיתונות, באתר האינטרנט על פי כל דין, וכי בהשתתפותו במבצע מביע המשתתף ו/או הרוצה להשתתף ו/או הזוכה את הסכמתו לפרסום ו/או צילום שמו ותמונתו במסגרת הסיקורים והפרסומים האמורים, לרבות במסגרת פרסומים וקידום מכירות של עורכת ההגרלה, וכי כתנאי להשתתפותו במבצע קיבל את כל ההסכמות ו/או ההיתרים הנדרשים לקיום פרסום כאמור.
 2. המבצע כפוף לתקנון, הנמצא לעיון במשרדי עורכת ההגרלה, ובטופס ההשתתפות בהגרלה (טופס פרטים אישיים).
 3. סימון בטופס פרטים אישיים בדבר קריאת התקנון ואישורו, הם תנאי להשתתפות בהגרלה.