מטריה ביטוחית

המטריה הביטוחית מעניקה לעמיתי קרן הפנסיה הגנה ביטוחית רחבה ומשמעותית המשלימים את הכיסויים הקיימים ע"פ תקנון קרן הפנסיה.

בקרנות הפנסיה החדשות קיימים מרכיבים הכלולים באופן מובנה כמו כיסוי שאירים במקרה פטירת העמית טרם יציאתו לפרישה וכיסוי נכות בגין אובדן כושר עבודה.

מטרתה של המטריה הביטוחית היא לשדרג ולהעניק השלמה לכיסויים הקיימים בקרן הפנסיה ובכך לתת למבוטח הגנה בהתאם לשכר המבוטח.

כיסויים שניתן לרכוש במטריה

קיצור תקופת אכשרה

בקרן הפנסיה החדשה קיימת תקופת אכשרה של 5 שנים שבהם הקרן אינה מחויבת לשלם בעת קרות מקרה ביטוח בשל היותו של העמית בתקופת אכשרה. רכישת הכיסוי תעניק לעמית שיפוי מלא בעת קרות מקרה ביטוח גם בתקופת האכשרה.

עיסוק ספציפי

הכיסוי המוגדר בתקנון קרן הפנסיה החדשה מוגדר בהתאם לעיסוק סביר אחר, בהתאם להכשרתו וניסיונו של העמית, כך שאם עמית נמצא באובדן כושר עבודה אך יכול לעסוק בעיסוק סביר אחר – תביעתו תידחה ע"י קרן הפנסיה. רכישת הכיסוי תעניק לעמית זכאות לקבלת פיצוי בגין אובדן כושר עבודה ואי יכולת לעבוד במקצועו והכשרתו. הפוליסה רלוונטית לעובדי הוראה, הייטק, מעצבים, מהנדסים, רופאים, אדריכלים, מאמני כושר ועוד.

ביטול קיזוז תשלומים מגורם ממשלתי

בעת קרות מקרה ביטוח הפוגע בכושר העבודה שלנו קרן הפנסיה מבצעת קיזוז מהקצבה שמקבל המבוטח מהגורם הממשלתי. ההרחבה של הכיסוי מונעת את הקיזוזים מול גורמים ממשלתיים כגון: ביטוח לאומי, נפגעי פעולות איבה, שירות בתי הסוהר, משטרת ישראל. רכישת הכיסוי תעניק לעמית בקרן הפנסיה תשלום מלא מהקרן בנוסף לקצבה המתקבלת מהגורם הממשלתי.

הרחבות נוספות שניתן לרכוש

חשוב לדעת

רצוי וכדאי להתייעץ לפני בחירת הכיסוי הביטוחי על מנת להתאים את הכיסוי הנכון ביותר עבורכם.