קופות גמל

קופת גמל הנה תוכנית חיסכון לטווח ארוך, אשר מטרתה היא צבירת כספים לקראת פרישה מעבודה.

רוב קופות הגמל לא כוללות ביטוח למקרה של אובדן כושר עבודה או ביטוח חיים למקרה של פטירה – אלו דורשים ביטוחים נפרדים. 

המדינה מעודדת עצמאיים ושכירים לחסוך לעת פרישה ולחוסכים מוענקות הטבות מס עד לתקרה הקבועה. את ההטבה יקבל השכיר במועד ההפקדה והעצמאי בתום השנה.

תנאים למשיכת כספי קופת גמל

כספים שהופקדו בקופת גמל עד סוף שנת 2007, ישולמו בסכום הוני (חד-פעמי) למוטב עפ"י התנאים בכפוף לחוק.

כספים שהופקדו החל משנת 2008 ואילך, ישולמו בקצבה חודשית או בסכום הוני- חד פעמי אם למבוטח יש קצבה מעל סכום המינימום הקבוע בחוק.

משיכת כספים מקופת גמל ניתנת להיעשות בכל זמן.

החל מגיל 60 ניתן לקבל קצבה מקופת הגמל הפטורה ממס.

י.ס צמיחה פיננסית - תכנון פיננסי | ביטוחים | משכנתאות | כלכלת המשפחה